Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-09-26


Fördomar mot araber förs fram utan protester

Av Ingmar Karlsson

I ordboken Roget's Thesaurus återfanns så sent som i 1980 års upplaga som synonym till arab ord som tölp, drummel, skurk, luns och bondlurk. Reklamtexter som "Fight high oil prices: Mug an Arab today" eller "Buy a Toyota! Drive an Arab crazy!" betraktades som helt acceptabla i amerikanska media under den första oljekrisen. Ett svårslaget rekord i osmaklighet slog för 20 år sedan en amerikansk firma som tillverkade kolbriketter i form av en arabisk shejk. Produkten döptes till "sheeks" och såldes under annonstexten "Spara olja, bränn sheeks". FBI försökte bekämpa korruptionen genom den s k "Operation Abscam" (förkortning för Arabscam), där till arabiska shejker förklädda agenter erbjöd amerikanska politiker mutor. Det är lätt att föreställa sig de våldsamma protester som skulle ha blivit följden om aktionen i stället haft beteckningen "Jewscam" och personer utklädda som antisemitiska karikatyrer av judar uppträtt som lockbeten.

I romaner, TV-program och filmer har araber genom åren ostraffat framställts som blodtörstiga, fanatiska terrorister eller löjliga, sliskiga, nyrika och obegåvade figurer med omättliga lustbegär efter västerländska kvinnor. Inga invändningar har rests mot böcker som Rafael Patais "Araben", där araberna tillskrivs olika rasbiologiskt betingade negativa egenskaper. Ett kapitel i Erica Jongs bestseller "Rädd att flyga" heter "Araber och andra djur", vilket inte föranlett några krav på att boken bör brännmärkas och Betty Mahmoudis storsäljare "Inte utan min dotter" ses som ett typexempel på hur alla muslimska män uppför sig. Än större genomslag har en författare som Leon Uris haft med sin rent rasistiska propaganda. Inget annat folk skulle ostraffat kunna beskrivas i de termer som denne använt om palestinierna: "De är ett folk som inte har värdigheten att resa sig och förbättra sina egna livsvillkor utan som nöjer sig med att leva på välgörenhetshopskrap och vars huvudsakliga drivkraft är att bevara hatet för all framtid"

Noam Chomsky har skrivit: "Liknande hänvisningar till judar skulle fördömas som en återgång till Goebbels och Streicher. Vi får läsa lärda diskussioner om 'det arabiska sinnet', om 'skammens kultur' som hindrar araber att se verkligheten i ögonen. Om arabiska tricks, svekfullhet och våld, om förfallet av det arabiska språket som, säger man oss, gör det svårt att tala sanning. Det är fullständigt otänkbart att judar och israeler skulle kunna diskuteras på samma sätt utom i Klu Klux Klans skrifter".

Sent omsider har organisationer som Arab American Institute (AAI) börjat agera mot dessa attityder och till exempel fått Roget`s Thesaurus att ta bort sina synonymer till arab. Än återstår mycket att göra. Ett av de värsta exempeln på mot araber riktade fördomar - Arnold Schwarzeneggers film "True lies" - blev en internationell framgång som inte ifrågasattes och i Stockholm tvekade inte Gudrun Schyman att vimla med kändispatrasket på premiären och därmed ge sin legitimitet åt denna rasism.

Attacken mot Pentagon och World Trade Center blev ett bakslag för AAIs och andra organisationer ansträngningar att ta itu med dessa fördomar. De uppemot fyra miljoner amerikanerna med arabiskt ursprung utsätts nu inte bara för kollektiva fördömanden utan även för direkta attacker mot liv och egendom och de fruktar för att en attack mot Irak skall göra deras situation än mera utsatt.

Vad de amerikaner som nu skräms av sina arabiska landsmän tycks vara helt ovetande om är att nästan tre fjärdedelar av dem är kristna och att majoriteten utgör en välbeställd medelklass som levt i flera generationer i USA. De har framför allt sina rötter i de talrika västligt orienterade kristna samfunden i Libanon och Syrien men många av de mest framgångsrika har ett palestinsk ursprung. För 30 år sedan hade bara 15 procent av invandrarna från Mellanöstern en muslimsk bakgrund. Denna bild ändras nu och år 2000 uppgick denna siffra till 73 procent. Dagens muslimska invandrare har dessutom en annan social bakgrund och är i stor utsträckning outbildade flyktingar från länder som Jemen och Irak, vilket försvårar integrationen. Denna kommer självfallet inte att bli lättare om alla araber dras över en kam och ses som potentiella terrorister. Då kan även en radikal ghettoislam med rekryteringsbas för terrorgrupper växa fram i USA, det land där muslimer hittills kunna utöva sin religion friare än någon annanstans, hela den muslimska världen inräknad.

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]