Publicerad i Svenska Dagbladet 2002-06-10


Afghanistan planerar framtiden i tyskt öltält

Av Ingmar Karlsson

I dag inleds överläggningar för att utarbeta en ny författning för Afghanistan och för att förbereda de allmänna val som förhoppningvis skall hållas inom två år. De utgör en fortsättning på den överenskommelse som med stor möda hamrades fram i Petersberg utanför Bonn i slutet av förra året. Formen är den uråldriga traditionen för afghansk stamdemokrati, loja jirga, och platsen ett från München importerat jättetält som annars används för öldrickande under den årliga oktoberfesten. Detta skall inte ses som en provokation mot de besegrade talibanerna utan förklaringen är rent praktisk. Annars skulle man inte kunna rymma de 1501 delegaterna under ett och samma tak

Orden loja jirga är pashtu - det största av de många språk som talas i Afghanistan - och betyder helt enkelt stor församling. Eftersom loja jirga är en djupt rotad tradition ses den som ett oumbärligt steg i strävandena att ena det splittrade landet och skapa en sådan förtroendebas mellan regionala, religiösa, etniska och politiska ledare att ett återfall i det långa inbördeskrigets komplicerade mönster kan undvikas.

Syftet med en loja jirga har alltid varit att nå fram till samförståndslösningar efter konflikter av olika slag. Enligt den afghanska traditionen hölls den första loja jirgan redan för 5000 år sedan, då de ariska stammarna i de trakter som utgör våra dagars Afghanistan samlades för att välja en kung. En örn skall då ha kommit ned från himlen och satt en krona på Yama som blev ariernas förste kung. Även Djingis Khan, som ju inte gått till historien som en stor demokrat, använde sig av detta system för att hålla samman sina vitt spridda underlydande stammar.

Den mest kända loja jirgan hölls 1747 när pashtunska stamhövdingar träffades i Kandahar för att välja en kung. När förhandlingläget fortfarande var helt låst efter nio dagar beslöt man att utse den ende som inte sagt ett ord under hela processen. Denne, Ahmad Shah Durani, grundade sedan den dynasti som satt vid makten ända tills kungadömet störtades 1973.

Loja jirga spelade också en viktig roll i de misslyckade strävandena att föra in Afghanistan i den moderna världen. Kung Amanullah (1919-1929) sammankallade sådana för att få ett avtal med Storbritannien om landets gränser godkänt och för att återföra Afghanistan till normalitet efter en tid av inre oroligheter som utbröt sedan han bland annat med påbud om västerländsk klädsel försökt modernisera landet med Atatürks politik i Turkiet som förebild. Detta misslyckades och efterträdaren Mohammed Nadir Shah kunde 1931 först återställa kungamaktens auktoritet genom att i en loja jirga backa från moderniseringspolitiken.

Urvalet till den loja jirga som nu inleds har inte varit problemfritt. Åtta personer har fått sätta livet till under processen och lokala miliser har både utövat hot och använt sig av mutor för att få just sina delegater utsedda. Talibanerna hålls utanför men personer som delar deras antikverade syn på livet och samhället finns bland deltagarna.

Flera av de prominenta bland dessa som kung Mohammed Zahir Shah och guvernören i den nuvarande premiärministern Karzais hemprovins Kandahar har redan förklarat att de vill att loja jirgan utmynnar i att Karzai sitter kvar som premiärminister och att de vill försöka behålla den prekära balans som nu råder mellan honom och den av etniska uzbeker och tadjiker ledda så kallade nordalliansen. En sådan lösning skulle möta starkt motstånd från de shiitiska mongoliska hazarerna och från en majoritet av pashtunerna som nu känner sig undanskuffade eftersom talibanerna huvudsakligen rekryterades från denna landets största folkgrupp.

Om loja jirgan ändå blir framgångrik och förhandlingarna inte drar alltför långt ut på tiden kommer världens TV-tittare att kunna se en ny sport som ett avbrott i fotbollsVM. En lyckad loja jirga avslutas nämligen alltid med Afganistans nationalsport buzkashi. Spelet, som kan dra ut i mer än en vecka, kan närmast liknas vid rugby till häst över en flera kilometer lång plan och med en halshuggen kalv- eller getkropp som boll.

Skulle en grund för en parlamentarisk demokrati mot alla odds nu läggas kommer säkerligen loja jirga även i framtiden att ha sin betydelse som ett nedärvt afghanskt instrument för att säkerställa stamhövdingarnas och de religiösa ledarnas inflytande över vad som tilldrager sig i Kabul.

[ Svenska Dagbladet ]

[ stäng fönstret ]